forfaranden_foretagare

UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH TRÖSKELVÄRDEN
Här följer en kort beskrivning av de olika upphandlingförfaranden samt termer som förekommer i Lagen om offentlig upphandling. LOU (2007:1091) för den klassiska sektorn trädde ikraft den 1 januari 2008. Den gäller alltså för upphandlingar som görs av kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa offentliga bolag.

Typ av upphandling som ska användas
Det beräknade förväntade värdet av ramavtalet/kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av tjänst avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen.

Annonsering
Som huvudregel gäller att all upphandling, utom direktupphandling, ska annonseras. Skyldigheten att annonsera innebär att en annons ska publíceras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

Tröskelvärden
Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Tröskelvärdena beräknas exklusive mervärdesskatt. Tröskelvärdena revideras återkommande vartannat år genom förordningar som beslutas av kommissionen.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling:

LOU

Varor och tjänster
SEK
Statliga myndigheter
1 365 782
Övriga upphandlande myndigheter (t. ex. kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)
2 086 097
Byggentreprenader
Samtliga myndigheter
52 620 561
Direktupphandling
Samtliga myndigheter
586 907
LUF
Varor och tjänster
SEK
Upphandlande enheter/myndigheter
4 201 678
Byggentreprenader
Upphandlande enheter/myndigheter
52 620 561
Upphandling under tröskelvärdena

Förenklat förfarande
19 kap. LOU
Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten begär i regel in en eller flera anbudsgivare.

Under särskilda förutsättningar som anges i lagen får den upphandlande myndigheten utan föregående annonsering begära in anbud från leverantörer genom att skicka en skrivelse.

Urvalsförfarande
Ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Därefter inbjuds vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Ansökningsinbjudan annonseras. Den upphandlande myndigheten får i annonsen ange hur många leverantörer den avser att bjuda in att lämna anbud.

Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. Direkt upphandling kan användas i tre situationer:

  • om avtalets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen
  • om det finns synnerliga skäl, eller
  • om någon av de situationer som i övrigt anges för direktupphandling är uppfyllda.

Det finns krav på att en upphandlande myndighet har riktlinjer hur direktupphandling ska genomföras samt ett krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.
Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.
Utgå alltid från de upphandlingsrättsliga principerna:
Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Upphandling över tröskelvärdena

Öppet förfarande
Förfarande över tröskelvärdena där alla leverantörer får lämna anbud. Förhandling med tänkbara leverantörer får inte ske.

Selektivt förfarande
Vid selektivt förfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att delta. Efter annonseringen, i vilken kraven på leverantören ska finnas, styrker leverantören sin förmåga genom olika intyg samt begär att få delta i anbudstävlingen. Enligt de kriterier och regler som angivits i annonsen väljer den upphandlande myndigheten ut så många som angetts i annonsen bland dem som uppfyllt de ställda kraven (minst fem). Inga andra anbud än från de leverantörer som inbjudtis får prövas av den upphandlande myndigheten. Förhandlingar med tänkbara leverantörer får inte ske.

Förhandlat förfarande
Ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar med en eller flera av dem. Får bara användas vid de tillfällen som anges i LOU.

Tilldelningsbeslut
En upphandlande myndighet / enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt samt om skälen för besluten.

Överprövning
En leverantör kan begära överprövning vid länsrätt av en pågående upphandling, om han anser att en upphandlande myndighet brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Ramavtal
Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggentreprenader. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löpstid. Är tillåtet såväl över som under tröskelvärdena. Regleras i 7 kap. LOU

Offentlighet och sektretess
Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör eller all anbuden offentliggjorts eller myndigheten på annat sätt avslutat upphandlingen.