START

Välkommen till Inköp Gävleborg

Fr o m 1 jan 2020 har Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upphört att vara upphandlande myndighet för medlemskommunerna. I och med att Inköp Gävleborg upphör att vara upphandlande myndighet återgår ansvaret för detta till respektive kommun.

Inköp Gävleborgs huvudsakliga uppdrag fortsättningsvis är att förvalta de avtal som ingåtts för medlemskommunernas räkning till dess de löper ut vilket görs av Inköpssamverkan Mitt på uppdrag av Inköp Gävleborg.

Fr o m 8 juni 2020 finns inte längre någon anställd personal i Inköp Gävleborg.

För kontakt i olika avtals- och upphandlingsfrågor se Kontaktlista under ”Kontakt”

Under ”Om Inköp Gävleborg” finns även mer utförlig information om förändringen.

 

Aktuellt
Kontakta oss
Se Kontakt ovan
Top