ANSLAGSTAVLA

På vår digitala anslagstavla tillkännages anslag av justerade protokoll publicerade efter 2018-01-01

Anslag av justerade protokoll

 • Direktionsmöte 2023-02-17. Anslaget publicerades 2023-03-16
 • Direktionsmöte 2022-12-09. Anslaget publicerades 2022-12-22
 • Direktionsmöte 2022-10-07. Anslaget publicerades 2022-10-28
 • Direktionsmöte 2022-02-18. Anslaget publicerades 2022-03-06
 • Direktionsmöte 2021-12-10. Anslaget publicerades 2021-12-22
 • Direktionsmöte 2021-10-22. Anslaget publicerades 2021-11-18
 • Direktionsmöte 2021-05-07. Anslaget publicerades 2021-05-18
 • Direktionsmöte 2021-02-19. Anslaget publicerades 2021-03-16
 • Direktionsmöte 2020-12-04. Anslaget publicerades 2021-01-19
 • Direktionsmöte 2020-10-02. Anslaget publicerades 2020-10-15
 • Direktionsmöte 2020-05-11. Anslaget publicerades 2020-06-08
 • Direktionsmöte 2020-03-23. Anslaget publicerades 2020-06-08
 • Direktionsmöte 2020-02-10. Anslaget publicerade 2020-02-11
 • Direktionsmöte 2020-01-14. Anslaget publicerades 2020-01-15
 • Direktionsmöte 2019-12-06. Anslaget publicerades 2020-01-13
 • Direktionsmöte 2019-10-04. Anslaget publicerades 2019-11-27
 • Direktionsmöte 2019-05-24. Anslaget publicerades 2019-11-27
 • Direktionsmöte 2019-03-29. Anslaget publicerades 2019-05-08
 • Direktionsmöte 2019-01-18. Anslaget publicerades 2019-03-15
 • Direktionsmöte 2018-11-30. Anslaget publicerades 2019-01-18
 • Direktionsmöte 2018-06-01. Anslaget publicerades 2018-06-20
 • Direktionsmöte 2018-03-16. Anslaget publicerades 2018-04-27
 • Direktionsmöte 2018-09-28. Anslaget publicerades 2018-11-15

Kommande sammanträden 2023
Direktionsmöten för Inköp Gävleborg: 2023-10-06 och 2023-12-08.

Laglighetsprövning/Överprövning av beslut
Om du anser att ett beslut som fattats av kommunalförbundets beslutande organ är felaktigt kan du begära en laglighetsprövning. Enligt kommunallagen har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska innefatta information om vilket beslut som överklagas vad överklagandet grundas på.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Falun,
Box 45, 791 21 Falun
Tel: 023-383 00 00
e-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Du kan på denna sida se vilket datum ett anslag publicerats.

Mer information om vilka beslut som kan överprövas och vad som gäller kan du läsa om i Kommunallagen, kap 13

Överprövning av beslut i upphandlingar
Beslut i upphandlingar överklagas enligt särskild lagstiftning.
Läs mer om hur du överprövar en upphandling på förvaltningsrättens hemsida >>