INKÖP ÖVER 100 000 SEK/ÅR ELLER AVTALSPERIOD
Direktupphandlingsbeställning
Ansvarig beställare på Ovanåkers kommun gör en direktupphandlingsbeställning hos Inköp Gävleborg enligt den rutin som framgår på kommunens intranät under ”köp av varor och tjänster”.

Förfrågningsunderlag
Du behöver också ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandlingen och bör tillfråga minst tre leverantörer. En mall för detta finner du på Inköp Gävleborgs hemsida. Se kommunens intranät under ”köp av varor och tjänster”. Till mallen finns också ett färdigt exempel som visar hur mallen ska fyllas i.

Annonsering
Om värdet överstiger 100 000 SEK/räkenskapsår ska upphandlingen annonseras och dokumenteras. Annonseringska ske på Inköp Gävleborgs hemsida, och skall också göras på kommunens egen hemsida.
Kontakta Inköp Gävleborg för annonsering av upphandlingen samt meddela även kommunens webbkommunikatör för annonsering på kommunens webbplats. Då upphandlingen annonseras hos Inköp
Gävleborg sker detta i avtalsdatabasen Kommers och genom denna ställer sedan leverantörerna sina frågor gällande upphandlingen. Här publiceras sedan svaren för att alla leverantörer ska få tillgång till samma information.

Mall för förfrågan över 100 000SEK/ÅR >>

Exempel Förfrågan direktupphandling >>

E-handelsbilaga >>

Prismall >>

Tipsa möjliga anbudslämnare
Det är tillåtet att tipsa möjliga anbudslämnare om att upphandlingen annonserats.
Anbud
Inköp Gävleborg tar in anbuden.
Utvärdering, tilldelning avtal
Beställare på kommunen utvärderar, skriver avtal och skickar ut avtalet.

Mall för tilldelningsbeslut >>

Avtalsmall >>

Dokumentation
Dokumentationen på genomfört inköp skall alltid registreras enligt den rutin som framgår på kommunens intranät under ”köp av varor och tjänster” samt i detta fall skall samtliga dokument som
tillhör ärendet scannas och skickas via mail för arkivering till Inköp Gävleborg.
Skicka även en kopia av dokumentationen till kommunens inköpssamordnare.Tillbaka >>

Kontakta oss
Se Kontakt ovan