Nytt uppdrag för Inköp Gävleborg

Då Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser nu övriga medlemskommuner över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället i ett avtalat nätverkssamarbete samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar samt att varje kommun bygger upp sin egen inköps-/upphandlingsorganisation.

I förslag till reviderad förbundsordning föreslås att Inköp Gävleborg under en övergångsperiod finns kvar som avtalsförvaltare av nuvarande ca 2 000 ingångna avtal, och att upphandlingsansvaret för nya upphandlingar oavsett belopp tas över av kommunerna.
Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.
De berörda kommunerna arbetar nu med projektet ”Nätverksamverkan inköp/upphandling” som har till uppgift att ta fram ett förslag på ett väl strukturerat nätverkssamarbete där resurserna samnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet omfattar samtliga kommuner som idag är medlemmar i Inköp Gävleborg med undantag av Gävle, Älvkarleby och Hofors kommuner. (Ockelbo har inte tagit slutlig ställning). Projektet ska lämna förslag som innebär att nätverket ska kunna börja fungera under januari 2020.
Till att börja med prioriteras att lägga grunden för hur nätverkssamarbetet ska utformas och fungera direkt efter Gävles utträde. Tidpunkten för Gävles utträde ska överenskommas mellan medlemskommunerna och Gävle och det finns ett önskemål från Gävles sida att det ska ske från 1 jan 2020. I nästa steg planeras att fortsätta utveckla formerna för nätverkssamverkan samt kommunernas egna inköps- och upphandlingsorganisationer.
Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i projektet men deras initiala behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas i det arbete som görs under 2019, när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg. Hur samverkan med kommunerna ska ske därefter behöver klargöras i det fortsatta utvecklingsarbetet som påbörjas under 2020.
För mer information kontakta:
Lina Haglund, förbundsdirektör lina.haglund@inkopgavleborg.se Tel 010-471 30 19
Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se Tel 076-820 11 65